top of page

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki. EC2 S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki. EC2 S.A. (PLEC20000010)

22 maj 2019

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,


2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,


4. Przyjęcie porządku obrad,


5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,


6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.


7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.


8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.


9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.


10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


12. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.


13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.


14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Proponowana zmiana Statutu Spółki:


- dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 5 _pięciu_ członków w tym Przewodniczącego." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 6 _sześciu_ członków w tym Przewodniczącego.".W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:


1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,


2_ projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.EC2_Ogloszenie_ZWZ_2018_-_RN
.pdf
Download PDF • 124KB

EC2_Projekty_uchwal_ZWZ_2018_
.pdf
Download PDF • 102KB

bottom of page