top of page

Podsumowanie subskrypcji akcji serii C SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 14/2023

Podsumowanie subskrypcji akcji serii C SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 14/2023

23 lis 2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji serii C:1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 3.11.2023 – 13.11.20232) Data przydziału akcji: 15.11.20233) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 366.666 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C wartości nominalnej 0,10 zł4) Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja nie była podzielona na transze. Spółka nie dokonała redukcji zapisów5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 89.996 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 10,00 zł za jedną akcję serii C6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje serii C zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi, tj. wpływami na rachunek bankowy firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na akcje – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Subskrypcja nie była podzielona na transze. Zapisy na akcje serii C złożyło 67 osób fizycznych i prawnych8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje serii C zostały przydzielone 67 osobom fizycznym i prawnym8a) Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: podmioty którym przydzielono akcje serii C nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów.10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Spółka nie jest obecnie w stanie określić pełnej wysokości kosztów, które zostaną zaliczone do kosztów emisji i podaje do wiadomości wyłącznie informacje o już rozpoznanych kosztach tego rodzaju. Informację o pełnej wysokości kosztów, które zostaną zaliczone do kosztów emisji Spółka przekaże osobnym raportem.Obecnie rozpoznane przez Spółkę koszty tego rodzaju wynoszą 285.000 zł, w tym


a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 200.000 zł


b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów.


c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000 zł


d) promocji oferty: 66.500 zł


e) metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki nad wartością nominalną akcji („agio”), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

bottom of page