top of page

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 1/2024

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 1/2024

10 sty 2024

Zarząd Sedivio S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 289.499,60 zł do kwoty nie niższej niż 289.499,70 zł i nie wyższej niż 304.499,60 zł to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 15.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Nowej Emisji”).


Jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona na poziomie 10,00 zł.


Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (w ramach subskrypcji prywatnej), tj. na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.


Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone tylko wkładami pieniężnymi. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana na kapitał zapasowy.


Podwyższenie kapitału zostało dokonane w granicach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego mocą § 10a Statutu Spółki.


Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz na cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji w wysokości 10,00 zł za każdą akcję mocą uchwał podjętych w dniu 10 stycznia 2024 roku.

bottom of page