top of page

Przeniesienie nowego obszaru biznesowego do spółki zależnej SEDIVIO S.A.

Przeniesienie nowego obszaru biznesowego do spółki zależnej SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

14 paź 2022

Raport bieżący nr 12/2022

Data sporządzenia: 2022-10-14


Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej "Emitent" lub "Spółka"]. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 10/2022 z dnia 19.08.2022 r. [dot. wyodrębnienia nowego obszaru biznesowego] informuje o podjęciu decyzji w sprawie przeniesienia wyodrębnionego obszaru działalności pod marką Concept Masters w zakresie promowania, oferowania i świadczenia usług zewnętrznym klientom w zakresie usług analizy danych i budowy modeli, w tym opartych o elementy sztucznej inteligencji, a także w zakresie komunikacji zintegrowanej, w tym w obszarze marketingu 360, Public oraz Investor Relations, jak również wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji oraz tworzenia społeczności, i wsparcia przy tworzeniu tzw. decentralized autonomous organization i inne elementy technologii blockchain do spółki zależnej Emitenta TECH MED HOUSE sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie [dalej "TECH MED HOUSE sp. z o. o."].


Przedmiotem działalności TECH MED HOUSE sp. z o.o. było dotychczas pełnienie funkcji akceleratora biznesu, którego oferta kierowana jest do startupów w każdej fazie rozwoju, gdzie firmy z najlepszymi pomysłami mogą otrzymać wsparcie w zakresie działań IT, marketingu, sprzedaży i pozyskaniu kapitału potrzebnego na rozwój. Tym samym usługi świadczone przez Emitenta w ramach wyodrębnionego obszaru działalności pod marką Concept Masters stanowią komplementarną działalność wobec działalności TECH MED HOUSE sp. z o.o.

Dzięki synergii usług świadczonych w ramach wyodrębnionego obszaru działalności pod marką Concept Masters oraz dotychczasowej działalności TECH MED HOUSE sp. z o.o., przeniesienie ww. obszaru działalności do TECH MED HOUSE sp. z o.o. w ocenie Emitenta zapewni optymalne warunki rozwoju obszaru działalności pod marką Concept Masters oraz lepszą organizację pracy grupy kapitałowej Emitenta.


Z uwagi na powyższe Spółka planuje zmianę nazwy TECH MED HOUSE sp. z o. o. na Concept Masters sp. z o. o., zmiany osobowe w składzie Zarządu TECH MED HOUSE sp. z o.o. oraz planuje wsparcie zespołu TECH MED HOUSE sp. z o.o. osobami powołanymi do zespołu stworzonego na potrzeby wyodrębnionego obszaru działalności pod marką Concept Masters, wśród których znajduje się również dyrektor marketingu Emitenta, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami marketingowymi w obszarze innowacji i IT, przy czym ww. zespół na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 5 osób.


Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że Spółka jest jedynym wspólnikiem TECH MED HOUSE sp. z o.o., wobec czego w ocenie Emitenta, przychody osiągane przez TECH MED HOUSE sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności mogą mieć wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.

bottom of page