top of page

Raporty Spółek ESPI/EBI
Przydział Akcji serii C SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 19/2023

Raporty Spółek ESPI/EBI
Przydział Akcji serii C SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 19/2023

15 lis 2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka" informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku dokonał przydziału w związku z prowadzoną ofertą publiczną nie więcej niż 366.666 akcji zwykłych na okaziciela serii C "Akcje Oferowane".Zarząd Spółki przydzielił 89.996 słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć Akcji Oferowanych o jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 10,00 zł słownie: dziesięć złotych 00/100. Złożone zapisy obejmowały łącznie 89.996 słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć Akcji Oferowanych.Oferta publiczna Akcji Oferowanych prowadzona była na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki "Uchwała Emisyjna".

bottom of page