top of page

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 22 grudnia 2021 roku wpisu zmian Statutu Emitenta na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

22 gru 2021

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 22 grudnia 2021 roku wpisu zmian Statutu Emitenta na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.


Poprzednia treść §1 Statutu Spółki brzmiała następująco:„

§ 11. Firma Spółki brzmi EC2 spółka akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: EC2 S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”.


Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji § 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§ 11. Firma Spółki brzmi SEDIVIO spółka akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: SEDIVIO S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”.


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu


136732-statut-sedivio-s.a.
.pdf
Download PDF • 197KB

bottom of page