top of page

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki EC2 S.A.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki EC2 S.A. (PLEC20000010)

2 lis 2021

Raport bieżący nr 14/2021

Data sporządzenia: 2021-11-02


Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10., następującego punktu obrad:


1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 6 _dotychczasowy pkt. 6 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 7_.


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie jest następujący:


1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;

6/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia;

7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.EC2_S.A._-_NWZ_-_formularz_pelnomocnictwa_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza
.pdf
Download PDF • 265KB

EC2_S.A._-_NWZ_-_ogloszenie_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza
.pdf
Download PDF • 286KB

EC2_S.A._-_NWZ_-_projekty_uchwal_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza
.pdf
Download PDF • 222KB

bottom of page