top of page

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 9 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 9 czerwca 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

9 cze 2020

Zarząd Emitenta EC2 S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 9:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10 punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania na wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej oraz punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.


W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta.


Nowy porządek obrad:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku;

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za 2019 rok;

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku EC2 S.A. za rok 2019;

8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;

9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;

10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania na wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej;

11/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;

12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzory pełnomocnictwa i formularza


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i pkt. 4, § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu


121539-ec2-s.a.-zwz-2020-projekty-uchwal
.pdf
Download PDF • 167KB
121539-ec2-s.a.-zwz-2020-projekty-uchwal
.pdf
Download PDF • 167KB
121540-ec2-s.a.-zwz-2020-ogloszenie-o-zwz-formularz-pelnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 78KB

bottom of page