top of page

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał na żądanie akcjonariusza Spółki EC2 S.A.

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał na żądanie akcjonariusza Spółki EC2 S.A. (PLEC20000010)

29 maj 2019

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku do Spółki wpłynął wniosek Pana Karola Matczaka, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie _raport: ESPI Nr 4/2019 i EBI Nr 8/2019_ dodatkowego punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki oraz zmiany projektu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.


W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,


2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,


4. Przyjęcie porządku obrad,


5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,


6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.


7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.


8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.


9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.


10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.


13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.


14. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.


15. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Proponowana przez Akcjonariusza zmiana Statutu Spółki:


- dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Zarząd składa się z 1 _jednego_ lub 2 _dwóch_ członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Zarząd składa się z 1 _jednego_ lub 2 _dwóch_ lub 3 _trzech_ członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".


Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu


Zarząd Spółki przekazuje ponadto zmienione projekty uchwały związane z wnioskiem akcjonariusza. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _poza zmianą numeracji_ nie uległa zmianie.wniosek_akcjonariusz_cz.2
.pdf
Download PDF • 989KB

wniosek_akcjonariusza_cz._1
.pdf
Download PDF • 1.46MB

EC2_Zmienione_projekty_uchwal_ZWZ
.pdf
Download PDF • 75KB

bottom of page