top of page

Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej EC2 S.A.

Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej EC2 S.A. (PLEC20000010)

20 wrz 2021

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent" lub "Spółka"_ informuje o wyborze oferty Spółki przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej _dalej "Zmawiający"_ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. "Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 20142020 r. _sprawa nr 75/PAŻP/2021/AZP_ _dalej "Zamówienie"_ dla części nr 4 Zamówienia. Łączna wartość oferty złożonej przez Spółkę dla części nr 4 Zamówienia wynosi 1.279.200 zł brutto. Część nr 4 Zamówienia może być realizowana przez Emitenta i przez pozostałe cztery podmioty wybrane w ww. postępowaniu, jednak oferta Emitenta znalazła się na I miejscu z ponad 10% przewagą punktową nad pozostałymi ofertami.

Podjęcie ww. działań przez Emitenta stanowi wyraz realizacji strategii Emitenta w zakresie umocnienia pozycji Emitenta jako partnera pierwszego wyboru w realizacji projektów ogólnopolskich oraz większego zaangażowania w projekty publiczne.


O zawarciu umowy na przedmiotowe Zamówienia Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Emitent czeka również na rozstrzygnięcie ww. postępowania dla części nr 1 i nr 2 Zamówienia, o czym poinformuje w kolejnych raportach bieżących. Emitent nie składał oferty na realizację części nr 3 Zamówienia.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR.

bottom of page