top of page

Wybór oferty Sedivio S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Cyberbezpieczeństwa SEDIVIO S.A.

Wybór oferty Sedivio S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Cyberbezpieczeństwa SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

14 gru 2022

Raport bieżący nr 16/2022

Data sporządzenia: 2022-12-14


Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent" lub "Spółka"_ informuje o wyborze ofert Spółki przez Centrum Cyberbezpieczeństwa _dalej "Zamawiający"_ złożonych przez Spółkę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT w celu realizacji zadań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, bezpieczeństwem systemów informatycznych przez udostępnionych przez Wykonawcę Konsultantów" _numer postępowania: ZP/CC/3/2022_ _dalej "Postępowanie"_. Oferty Spółki złożone w ramach Postępowania zostały wybrane dla części nr 3 Postępowania: "Koordynacja zadań i zespołów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych" _dalej "Część nr 3 Postępowania" oraz dla części 5 Postępowania: "Realizacja zadań utrzymania i rozwoju systemów informatycznych" _dalej "Część nr 5 Postępowania"_. Emitent nie został wybrany do realizacji pozostałych części Postępowania.

Łączna wartość oferty złożonej przez Spółkę dla Części nr 3 Postępowania wynosi 1.997.913,60 zł brutto. Łączna wartość oferty złożonej przez Spółkę dla Części nr 5 Postępowania wynosi 40.125.060,00 zł brutto. Część nr 3 Postępowania oraz Część nr 5 Postępowania mogą być realizowane przez Emitenta i przez pozostałe cztery podmioty wybrane w ww. częściach Postępowania.

O zawarciu umów na wykonanie Części nr 3 Postepowania oraz Części nr 5 Postępowania lub o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w ww. zakresie, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podjęcie ww. działań przez Emitenta stanowi wyraz dalszej realizacji strategii Emitenta w zakresie rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa, tj. pozyskiwania nowych kompetencji we wskazanym obszarze, stanowiąc tym samym kamień milowy w realizacji strategii Emitenta w przedmiotowym zakresie. Ponadto wybór ofert Spółki dla Części nr 3 Postepowania oraz Części nr 5 Postępowania może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR.

bottom of page