top of page

Zmiana stanu posiadania SEDIVIO S.A. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

Zmiana stanu posiadania SEDIVIO S.A. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

3 sty 2024

Zarząd spółki Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka", informuje, że w dniu 2 stycznia 2024 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Ductor sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie "Akcjonariusz" sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm. o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia, do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki doszło w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło


na skutek dokonania w dniu 21 grudnia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy


w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany Statutu Spółki i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.zal01_Sedivio_-_Zawiadomienie_-_o_zejsciu_ponizej_progu_5%__002_
.pdf
Download PDF • 886KB

bottom of page