top of page

Korekta raportu okresowego rocznego za 2022 rok SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 11/2024

28 maj 2024

Korekta raportu okresowego rocznego za 2022 rok SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 11/2024

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego rocznego za 2022 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 6/2023 w dniu 25 maja 2023 roku, poprzez podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Concept Masters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w pozycjach:Bilansu :


(B. Aktywa obrotowe, II Należności krótkoterminowe)


 II. 1. Należności od jednostek powiązanych - prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 25 830,00 zł)


 II. 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 25 830,00 zł)


 II. 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 25 830,00 zł)


 II. 3 Należności od pozostałych jednostek: prawidłowa wartość –109 625,20 zł (poprzednio: 83 795,20 zł)


 II. 3 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - prawidłowa wartość: 106 641,00 zł (poprzednio: 80 811,00 zł)


 II. 3 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - prawidłowa wartość: 106 641,00 zł (poprzednio: 80 811,00 zł)(B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, III. Zobowiązania krótkoterminowe)


 1. Wobec jednostek powiązanych - prawidłowa wartość – 0,00 zł (poprzednio: 15 154,11 zł)


 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności - prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 15 154,11 zł)


 1. Wobec jednostek powiązanych b) inne - prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 15 154,11 zł)


 3. Wobec pozostałych jednostek - prawidłowa wartość: 73 325,77 zł (poprzednio: 58 171,66 zł)


 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki - prawidłowa wartość: 15 154,11 zł (poprzednio: 0,00 zł)Rachunku zysków i strat


(H. Koszty finansowe)


 I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych – prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 521,26 zł)Pozostała treść raportu rocznego za 2022 rok, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:


1) pełną treść skorygowanego raportu rocznego za 2022 rok


2) sprawozdanie finansowe za 2022 rok


3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022


4) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rokPodstawa prawna


§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"  •  Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  •  Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  •  Karol Matczak - Członek Zarządu


160048-sprawozdanie-finansowe-za-2022
.pdf
Download PDF • 979KB

160050-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-za-2022
.pdf
Download PDF • 1.72MB

160047-sedivio-sa-skorygowany-raport-roczny-2022
.pdf
Download PDF • 766KB

160049-sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-za-2022
.pdf
Download PDF • 343KB

bottom of page