top of page

Raport roczny Spółki za 2023 rok SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 12/2024

28 maj 2024

Raport roczny Spółki za 2023 rok SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 12/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2023.Załączniki:


1. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok;


2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;


3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok;


4. Raport Roczny za 2023 r.Podstawa prawna


§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"  •  Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  •  Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  •  Karol Matczak - Członek Zarządu


160053-sedivio.informacja.2023
.pdf
Download PDF • 366KB

160054-sprawozdanie-zarzadu-sedivio-sa-za-2023-podpisane
.pdf
Download PDF • 1.26MB

160052-sedivio-2023-sprawozdanie-finansowe-2023
.pdf
Download PDF • 662KB

160051-raport-roczny-sedivio-sa-2023
.pdf
Download PDF • 1.26MB

160055-szb-sedivios.a.-za-2023-rok
.pdf
Download PDF • 408KB

bottom of page