top of page

Raport roczny Spółki za rok 2020 EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

28 maj 2021

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.


Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowe-go;

4. Raport Roczny.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect".


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu130662-ec2-bsf-2020-sprawozdanie-z-badania-podpisane
.pdf
Download PDF • 353KB
130661-esprawozdanie-plik2020
.pdf
Download PDF • 943KB
130659-raport-roczny-ec2-s.a.-2020-1
.pdf
Download PDF • 875KB
130660-sprawozdanie-zarzadu-ec2-s.a.-2020-1
.pdf
Download PDF • 714KB

bottom of page