top of page

Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 8/2024

Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 8/2024

22 kwi 2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent", "Spółka"] działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ["Rozporządzenie MAR"], przekazuje informację poufną, dotyczącą zawarcia w dniu 22 kwietnia 2024 roku umowy inwestycyjnej z osobą fizyczną ["Inwestor"] oraz dwojgiem dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta posiadających łącznie 33,98 proc. kapitału zakładowego. Przedmiotowa umowa reguluje proces wejścia kapitałowego Inwestora w ramach emisji akcji serii D w tym w szczególności:1 zobowiązanie inwestora do objęcia nie mniej niż akcji serii D w części dotychczas nieobjętej w ramach oferty akcji za wkłady gotówkowe po cenie 10 zł za akcję;


2 zobowiązanie Emitenta do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect;


3 umożliwienie przez Spółkę Inwestorowi objęcia w przyszłości akcji Spółki za wkłady gotówkowe po cenie 10 zł za akcję, które łącznie z akcjami serii D będą stanowiły nie mniej niż 10% całości kapitału zakładowego Spółki. Strony ww. umowy dopuszczają m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych. Ewentualna emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana do Inwestora nastąpi po uprzednim podjęciu stosowanych uchwał przez Walne Zgromadzenie tj. uchwały w sprawie ustanowienia kapitału warunkowego w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych. Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta będący stroną Umowy zobowiązali się podjąć działania zmierzające do podjęcia stosowanych uchwał.;


4 umożliwienie wskazania Inwestorowi kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki;Zarząd Spółki informuje, iż wejście nowego Inwestora umożliwi pozyskanie kapitału na realizację dotychczasowej strategii rozwoju Emitenta jak również merytoryczne i biznesowe wsparcie w zakresie dalszego rozwoju Spółki.

bottom of page