top of page

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu inwestycjawsedivio.com

1. Definicje


O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia oznaczają:


1. Regulamin – niniejszy regulamin; 


2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu inwestycjawsedivio.con na podstawie Regulaminu;


3. Usługodawca – SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie Ul. Okopowa 47/23 01-059 Warszawa, zwany dalej „SEDIVIO”.


4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez SEDIVIO S.A. pod adresem internetowym: www.inwestycjawsedivio.com


5. Newsletter – usługa elektroniczna w formie listu elektronicznego, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Usługodawcy na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji dotyczących bieżących wydarzeń, produktów oraz usług własnych SEDIVIO S.A.
 
2. Informacje ogólne 


2.1. Usługodawcą Serwisu jest SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie Ul. Okopowa 47/23 01-059 Warszawa.


2.2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres, warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego inwestycjawsedivio.com


2.3. Serwis dedykowana jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem informacji o działalności spółki SEDIVIO. 

 
3. Zasady korzystania z Newslettera


3.1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.


3.2. Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera udostępnianego przez SEDIVIO S.A. na stronie internetowej www.inwestycjawsedivio.com (oraz kliknięcie przycisku „zapisz się”) a następnie aktywowanie linku zawartego w poczcie e-mailu (link aktywacyjny) wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zamówienia subskrypcji.


3.3. Korzystanie z Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.


3.4. Zamawiając subskrypcję Newslettera Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności.


3.5. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z usługi Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.


3.6. Brak potwierdzenia aktywacji usługi subskrypcji Newslettera i weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 24 godzinach od daty rejestracji.


3.7. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.


3.8. Umowa o subskrypcję Newslettera określoną w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 
4. Zasady zakończenia korzystania z Newslettera


4.1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez wysłanie informacji na adres mailowy: office@sedivio.com. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Usługodawcę natychmiast po pozytywnej weryfikacji poprawności rezygnacji z subskrypcji. 


4.2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Usługodawcę od Użytkownika skutkować będzie usunięciem danych (w postaci e-mail) z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacja z subskrypcji.
 
5. Dane Osobowe


5.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług udostępnianych w Serwisie jest SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie Ul. Okopowa 47/23 01-059 Warszawa, KRS: 0000480272, NIP: 5213410954, Regon: 140750385.


5.2. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dostępna jest w Polityka Prywatności.
 
6. Reklamacje 


Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@sedivio.com. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 
7. Odpowiedzialność. Zastrzeżenia.


7.1. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z tą treścią.


7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.


7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – subskrybentów o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
8. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu


8.1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu inwestycjawsedivio.com


8.2. SEDIVIO S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.


8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

bottom of page