top of page

Raport roczny Spółki za rok 2022 SEDIVIO Spółka Akcyjna EBI 6/2023

25 maj 2023

Raport roczny Spółki za rok 2022 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 6/2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2022.


Załączniki:


1. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok;


2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;


3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;

4. Raport Roczny.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek Zarządu


Sprawozdanie Finansowe SEDIVIO S.A. za rok obrotowy 2022
.pdf
Download PDF • 979KB

Sprawozdanie Zarządu z działalności SEDIVIO S.A. za rok obrotowy 2022
.pdf
Download PDF • 1.72MB

Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego S
.pdf
Download PDF • 343KB

RAPORT ROCZNY SEDIVIO S.A. za rok obrotowy 2022
.pdf
Download PDF • 1.82MB

bottom of page